លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ

លិខតិប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ

១. ពាក្យស្នើរសុំអាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធ (22:04:2015) (ទាញយក)

២. ពាក្យស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករលើការនាំចូលទំនិញដោយ បេសកកម្មការទូត កុងស៊ុល និងអង្គការអន្តរជាតិ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

៣. ពាក្យស្នើសុំបង្វិលសងប្រាក់អាករ លើការទិញទំនិញដោយ បេសកកម្មការទូត កុងស៊ុល និងអង្គការអន្តរជាតិ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

៤. ពាក្យស្នើសុំផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន បញ្ឈប់ជាស្ថាពរ ផ្ទេរ(Updated 02:01:2015)(ទាញយក)

៥. ពាក្យស្នើសុំអនុវត្តអត្រាសូន្យចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬសេវាដល់ការផ្គត់ផ្គង់អង្ករសម្រាប់បម្រើឲ្យ​ការនាំចេញអង្ករ (28:04:2014) (ទាញយក)

៦. ពាក្យស្នើសុំអនុវត្តអត្រាសូន្យចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬសេវាដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌ ឧស្សាហកម្មផលិតស្បែកជើង ឧស្សាហកម្មផលិតកាបូបយួរ និងការបូបដៃ និងឧស្សាហកម្មផលិតមួក (28:04:2014) (ទាញយក)

៧. លិខិតប្រកាសប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន អាករស្នាក់នៅ អាករបំភ្លឺសាធារណៈ និងពន្ធអាករដទៃទៀត (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

៨. លិខិតប្រកាសពន្ធកាត់ទុក (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

៩. លិខិតប្រកាសពន្ធតែមប្រិ៍-ផ្លាកយីហោ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១០. លិខិតប្រកាសពន្ធប៉ាតង់ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១១. លិខិតប្រកាសពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ឬយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១២. លិខិតប្រកាសពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១៣. លិខិតប្រកាសពន្ធលើឈ្នួលផ្ទះ និងដី (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១៤. លិខិតប្រកាសពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១៥. លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ប្រចាំឆ្នាំ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១៦. លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស (Updated 13:01:2015) (ទាញយក)

១៧. លិខិតប្រកាសពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ (Updated 13:07:2015) (ទាញយក)

១៨.លិខិតប្រកាសពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

១៩. លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

២០. លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម(បន្ទុករបស់រដ្ឋ) (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

២១. លិខិតប្រកាសអាករលើផលរបរ និងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (Updated 02:01:2015) (ទាញយក)

លិខិតទាំងនេះដកស្រងចេញពីគេហទំព័រ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (http://www.tax.gov.kh/download.php)

Advertisements